Obchodné podmienky

1. Nákup tovaru prostredníctvom www.tthunt.sk môžu uskutočňovať právnické aj fyzické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami. Minimálna výška objednávky v eshope je 20 EUR bez DPH.

2. Zákazník si môže objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo “Pridať do košíka“. Okrem zbraní a streliva, to legislatíva neumožňuje. Nočné videnia neposielame na dobierku. Spôsob platby pri nákupe nočného videnia je jedine bankový prevod alebo platba v hotovosti na predajni.

Po objednaní si tovaru stlačením “Pridať do košíka“ a zadaní počtu kusov sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícií k náhľadu. Pri objednávke je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre našu vnútornú potrebu a naša spoločnosť ručí, že nebudú zneužité na iné účely. Po registrácií bude každému zákazníkovi pridelené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupe hlásiť v našom systéme. Pod týmto kontom sa bude zákazníkovi zobrazovať objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame si uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri ďalšom nákupe sa pomocou prihlasovacích údajov môže zákazník v našom systéme prihlásiť.,

Po vytvorení objednávky zákazníkom bude táto evidovaná. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky vzniká medzi zákazníkom a TTHUNT s.r.o. (www.tthunt.sk) kúpna zmluva platná podľa Slovenského právneho poriadku.

3. Všetky ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. Vyhradzujeme si však právo na opravu ceny v prípade tlačovej chyby, zmeny kurzu, zmeny DPH. O každej zmene vás budeme informovať a objednávku vybavíme po vzájomnej dohode.

4. STORNO OBJEDNÁVKY- Uskutočnené objednávky máte možnosť zo závažných dôvodov stornovať do 24 hodín od odoslania objednávky do nášho systému. Po uplynutí tejto lehoty sa objednávka bude považovať za záväznú.

5. Vlastnícke právo k veci prechádza na kupujúceho až po prevzatí tovaru a zaplatení kúpnej ceny.

6. Po obdržaní vašej objednávky v našom systéme vám bude tovar dodaný v najkratšej možnej lehote, a to v termíne od 1 do 5 dní, v prípade výnimočnej udalosti do 14 pracovných dní. Vyhradzujeme si však právo na zmenu dodacej doby, avšak našou povinnosťou je informovať zákazníka. Ak dodávateľ nedodrží termín dodania z rôznych nečakaných udalostí, budeme vás o tom bezodkladne informovať.

7. Úhradou faktúry sa rozumie jej pripísanie na účet spoločnosti TTHUNT s.r.o., na ktorú mala byť poukázaná. Ak doba dodania tovaru bude z nejakých dôvodov nesplniteľná, naša spoločnosť bude zákazníka o tom bezodkladne informovať, a ak nedôjde k dodaniu tovaru v náhradnej lehote po vzájomnej dohode so zákazníkom ani inom náhradnom plnení, zaväzuje sa naša spoločnosť vrátiť zákazníkovi peniaze do 7 pracovných dní.

8. DODANIE TOVARU - dodanie tovaru sa uskutoční:

  • Kuriérom na dobierku
  • Kuriérom
  • Po dohode so zákazníkom
  • Kurierom do Českej republiky

Doprava v rámci SR pri objednávke s celkovou sumou tovarov nad 150,- eur je zdarma kurierom.

9. Záručná doba na tovar je stanovená výrobcom produktu, ale najmenej 2 roky. Zistenú chybu by mal kupujúci uplatniť bez zbytočného odkladu, v čo najkratšom čase ako bola zistená. Ďalšie užívanie prehĺbi chybu, prípadné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť príčinou odmietnutia reklamácie. Po obdržaní zásielky je zákazník povinný prezrieť obal tovaru, ak je tovar poškodený , upovedomí zákazník o tom ihneď kuriéra a spíše s ním protokol, prípadne bude bezodkladne informovať našu spoločnosť do 24 hodín. Ak sa tak nestane vyhradzujeme si právo považovať vašu zásielku za riadne prevzatú a to bez poškodenia tovaru. Ak ste si kúpu tovaru rozmysleli môžete nám tovar v neporušenom obale a v pôvodnom stave vrátiť do 2 dní bez udania dôvodu a my vám peniaze za tovar vrátime, expedičné náklady si hradí zákazník.

10. Odstúpenie od zmluvy

Podľa § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.) má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len "oznámenie o odstúpení od zmluvy").

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu predajne s dokladom o zaplatení. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Vrátený tovar kupujúci NEZASIELA na dobierku! Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov pred tým, ako mu bude tovar vrátený.

Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

S úctou TTHUNT s.r.o


Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

Moduly, platobné brány a preklady pre PrestaShop

PrestaShop Addons, Payment gateways and Services

Moduly, platobné brány a preklady pre systém thirty bees

Tvorba e-shopov a webových stránok

Internetové stránky a e-shopy

Depeche Mode Shop